Logo Wereldwinkel

Wereldwinkel Wolvega
en Omstreken

Wereldbol

 

Criteria voor eerlijke handel

Ontstaan | Doelstelling | Criteria
Deze is vastgesteld in de vergadering van de Verenigingsraad op 17 juni 2000 en gewijzigd in de vergadering van 16 juni 2001.

De criteria voor eerlijke handel zijn de maatstaf voor toetsing van eerlijke handel. Ze zijn de vertaling van de idealen van de eerlijke handel in een aantal fundamentele richtlijnen. Om die vertaling mogelijk te maken, moet duidelijk zijn wat eerlijke handel is. Daarom gaat een definitie aan de criteria vooraf.

De opbouw van de criteria is als volgt. De criteria voor alle handelspartners in de eerlijke handelsketen geven de fundamentele richtlijnen die voor de hele handelsketen gelden. Voor de afzonderlijke schakels van de eerlijke handelsketen zijn specifieke criteria uitgewerkt die alleen gelden voor die schakel.

Het streven naar een mensvriendelijk beleid en de zorg voor het milieu en duurzame ontwikkeling zijn eveneens uitgewerkt in specifieke criteria voor de drie schakels van de eerlijke handel. Omdat het hierbij gaat om een ontwikkelingsproces wordt onderscheid gemaakt tussen voorwaarden waaraan tenminste voldaan moet zijn en verder weg liggende doeleinden waaraan op termijn voldaan moet zijn.

Definitie van eerlijke handel

Eerlijke handel is een samenwerking tussen producenten, handel en consumenten met als doel:
 • Opheffing van de handelsbelemmeringen die producenten in ontwikkelingslanden ondervinden
 • Vergroting van de markttoegang van die producenten
 • Bevordering van een duurzaam ontwikkelingsproces door bij te dragen aan sociale gelijkheid, bescherming van het milieu en het verschaffen van economische zekerheid aan producenten in ontwikkelingslanden
 • Eerlijke handel kiest daarbij speciaal voor achtergestelde, vaak op kleine schaal werkende producenten, en streeft ernaar hun arbeids- en levensomstandigheden te verbeteren. Eerlijke handel zet zich in voor haar doelstelling door de verkoop van eerlijk verhandelde producten en handelspolitieke activiteiten.
 • Ontwikkelingslanden zijn in dit verband landen die de Wereldbank aanduidt als ontwikkelingsland

Criteria voor alle handelspartners in de eerlijke handelsketen

Alle handelspartners:
 • Werken op basis van de hierboven weergegeven definitie van eerlijke handel en deze criteria.
 • Bieden inzicht in doel, werkwijze en activiteiten van hun organisatie en verschaffen elkaar informatie over producten en marketingmethoden.
 • Leveren kwalitatief goede en verkoopbare producten en zorgen voor continuïteit in de bedrijfsvoering.
 • Streven aantoonbaar naar een mensvriendelijk beleid en naar verbetering van de positie van vrouwen.
 • Maken zorg voor het milieu en duurzame ontwikkeling tot een onderdeel van al hun activiteiten.
 • Garanderen de afwezigheid van discriminatie naar ras, geslacht of godsdienst. (NB: Voor Wereldwinkels en de Nederlandse leveranciers is dit ook al per wet geregeld)
 • Hebben een voorkeur voor producten die zo veel mogelijk stadia in het productieproces hebben doorlopen onder toepassing van de criteria voor eerlijke handel.
 • Hebben een voorkeur voor producten die zo veel mogelijk stadia in het productieproces hebben doorlopen in ontwikkelingslanden.
 • Werken op basis van de hierboven weergegeven definitie van eerlijke handel en deze criteria.

Extra criteria voor Wereldwinkels

Wereldwinkels:
 • Verkopen eerlijk verhandelde producten en informeren het publiek over deze producten, de producenten en de wereldhandel. Zij hebben de vrijheid in hun activiteiten een zwaarder accent te leggen op verkoop, of juist op handelspolitieke activiteiten.
 • Kopen tenminste 85 procent (inkoopwaarde) van hun assortiment in bij de erkende leveranciers. Maximaal 15 procent is eigen beleidsruimte van de Wereldwinkels, mits gebonden aan richtlijnen. Deze richtlijnen zijn in juni 2001 door de Verenigingsraad vastgesteld.
 • Leveren informatie over hun verkoop en omzetten van de verschillende productgroepen en over welke leveranciers producten uit ontwikkelingslanden aan hen leveren.
 • Laten de meeropbrengst van de verkoop ten goede komen aan de bevordering van eerlijke handel.
 • Streven ernaar binnen de grenzen van redelijkheid het eigen voortbestaan te garanderen.
Voldoen tenminste aan de volgende voorwaarden voor een mens- en milieuvriendelijke bedrijfsvoering:
 • betrokkenheid van de vrijwilligers en werknemers bij de beslissingen die hen betreffen
 • behoorlijke werkomstandigheden
 • zorg voor training en opleiding van medewerkers
 • geen aperte gebreken op het gebied van de milieuvriendelijkheid van de activiteiten.
 • Voorts streven zij - door een geleidelijke en planmatige werkwijze - naar:
  een gelijkwaardige positie en gelijke kansen voor vrouwen en mannen

Extra criteria voor leveranciers

Leveranciers:
 • Houden bij de keuze van producenten(organisaties) rekening met hun ontwikkelingsperspectief.
 • Ontwikkelen en onderhouden langdurige handelsrelaties met de producenten.
 • Zijn bereid en in staat de levering van producten door producenten tenminste voor de helft voor te financieren. Daarnaast ondersteunen zij, indien de producent dit wenst, producenten actief in de ontwikkeling van hun bedrijf, productie en productontwikkeling, met adviezen, krediet of bemiddeling.
 • Betalen de producenten een prijs waarmee deze naar de lokale maatstaven redelijk in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Een prijs die bovendien rekening houdt met de criteria die voor producenten gelden.
 • Maken duidelijke afspraken met producenten over de criteria die voor producenten gelden. Waar nodig werken zij daarbij samen met andere organisaties.
 • Geven producenten(organisaties) inzicht in de criteria voor eerlijke handel.
 • Stellen informatie over handelspartners in ontwikkelingslanden en hun producten in een bruikbare vorm beschikbaar aan Wereldwinkels.

Extra criteria voor producenten(organisaties)

Producenten(organisaties) voldoen tenminste aan de volgende voorwaarden voor een mens- en milieuvriendelijke productie: :
 • betaling van een prijs aan hun producenten dan wel een loon aan hun werknemers, waarmee deze naar de lokale maatstaven redelijk in hun eigen onderhoud kunnen voorzien
 • afwezigheid van aperte vormen van kinderarbeid (volgens ILO-normen)
 • betrokkenheid van producenten en werknemers bij de beslissingen die hen betreffen
 • vakbondsvrijheid voor werknemers in loondienst
 • geen aperte gebreken op het gebied van de veiligheid en gezondheid van producenten en werknemers
 • geen aperte gebreken op het gebied van de milieuvriendelijkheid van de productie
Voorts streven zij door een geleidelijke en planmatige werkwijze naar:
 • opheffing van alle vormen van kinderarbeid die educatie belemmeren op een aanvaardbaar korte termijn (volgens ILO-normen)
 • een gelijkwaardige positie en gelijke kansen voor vrouwen en mannen
 • een veilige en gezonde werkomgeving
 • Geven hun producenten en werknemers inzicht in de criteria voor eerlijke handel.

De procedure voor erkenning van leveranciers

A Erkenning
 1. De leverancier die erkenning aanvraagt krijgt een uitgebreide vragenlijst voorgelegd.
 2. De vragenlijst wordt beoordeeld.
 3. Er vindt onderzoek ter plaatse bij de producent plaats.
 4. Dit onderzoek wordt beoordeeld door de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels.
 5. De leverancier wordt toegelaten of afgewezen als erkende leverancier.
B Controle
 1. De Landelijke Vereniging bepaalt welk gebied zal worden bezocht en welke leverancier(s) worden gecontroleerd.
 2. De Landelijke Vereniging verstrekt een onderzoeksopdracht.
 3. Er vindt onderzoek plaats in Nederland bij de betrokken leverancier(s).
 4. Er vindt onderzoek plaats bij de producenten.
 5. Er volgt een uitgebreide rapportage.
 6. De rapportage wordt beoordeeld door de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels.
 7. De leveranciers krijgen bericht over de rapportage en de beoordeling.
 8. De reacties van de leveranciers worden beoordeeld.
 9. Er volgt een eindverslag van het controle-onderzoek.
Dit kunnen de leden van de Vereniging inzien. Een verkorte versie is voor leden tegen betaling verkrijgbaar.
Naar boven